جستجو
آموزش جامع SPSS (نسخه فیزیکی)
آموزش جامع SPSS
>> برتری در آموزش با اساتید مجرب >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش >> به همراه نرم افزار SPSS
98,000 تومان
78,400 تومان
decrease increase
آموزش جامع SPSS (نسخه دانلودی)
آموزش جامع SPSS
>> برتری در آموزش با اساتید مجرب >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش >> به همراه نرم افزار SPSS
98,000 تومان
88,000 تومان
70,400 تومان
decrease increase
مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
شماره مجوز 8-02147-052769
تاریخ ورود 1398/01/25

آشنایی با علم آمار
مفاهیم پایه

مفهوم داده
مفهوم متغیر
متغیرهای مستقل و وابسته
متغیرهای پیوسته و گسسته
 متغیرهای اسمی و ترتیبی
روش های آماری
متدولوژی تعیین تست آماری برای تحقیق
مثال های کاربردی در تحقیق

آشنایی با نرم افزار SPSS
قابلیت های نرم افزار
تور مجازی در نرم افزار

کار با نرم افزار SPSS

تعریف متغیرها و داده ها
منوی File
ایجاد اطلاعات
بازکردن پروژه در فرمت های مختلف
منوی Edit
ویرایش داده ها
حذف، کپی، انتخاب
منوی View
کنترل میله وضعیت
جعبه ابزار
منوی Data
تغییر متغیرها
افزودن متغیر جدید
انتقال داده ها
منوی Transform
تبدیل بر روی داده ها
انجام عملیات ریاضی بر روی داده ها
 تغییر کدینگ داده ها
مقادیر گمشده در مجموعه داده ها
منوی Analyze
انواع آزمون های آماری
 منوی Graphs
انواع گراف های نرم افزار
 منوی Utilities
 ایجاد مجموعه ای از متغیرها
 اضافه کردن منوی جدید
  منوی Add-ons
  منوی Windows
  چند تکه کردن پروژه
  منوی Help

  آمار توصیفی
 شاخص های توصیف داده
 جدول فراوانی
 نمودارهای آماری
 شاخص های تمرکز
  شاخص های پراکندگی
 گزینه های آمار توصیفی در نرم افزار
Frequencies
Descriptive
 Explore

 آمار استنباطی
 مفاهیم پایه
 فرضیه آماری
  فرض صفر
  فرض مخالف
 آزمون جدول توافقی
 همبستگی
 آزمون فرض های میانگبن
  آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت
  آزمون میانگین های دو نمونه مستقل
  آزمون میانگین های دو نمونه جفت شده
 آنالیز واریانس ANOVA
 رگرسیون

 آزمون های ناپارامتری
 آزمون مربع کای
 آزمون دو جمله ای
 آزمون گردش
 آزمون تک نمونه ای کولموگروف- اسمیرنوف
 آزمون دو نمونه مستقل
 آزمون چند نمونه مستقل
 آزمون دو نمونه وابسته
 آزمون چند نمونه وابسته

  گراف ها
 نمودار ستونی
 نمودار خطی
 نمودار ناحیه ای
  نمودار دایره ای
 نمودار جعبه ای
 هیستوگرام

 

مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
شماره مجوز 8-02147-052769
تاریخ ورود 1398/01/25
*
*
*
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display