جستجو

آموزش ایتبس 🥇 آموزش جامع ETABS فولادی

آموزش ایتبس 🥇 آموزش جامع ETABS فولادی (نسخه فیزیکی)
آموزش ایتبس 🥇 آموزش جامع  ETABS فولادی (نسخه فیزیکی)
>> بیش از 12 ساعت آموزش >> بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا >> به همراه نرم افزار Etabs >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
شناسه محصول: 1428
98,000 تومان
decrease increase
آموزش ایتبس 🥇 آموزش جامع ETABS فولادی (نسخه دانلودی)
آموزش ایتبس 🥇 آموزش جامع  ETABS فولادی (نسخه فیزیکی)
>> بیش از 12 ساعت آموزش >> بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا >> به همراه نرم افزار Etabs >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
شناسه محصول: 1429
98,000 تومان
88,000 تومان
decrease increase
مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
شماره مجوز 8-02147-054011
تاریخ ورود 1395/07/24

 

ویژگی های این مجموعه:

 

>> بیش از 12 ساعت آموزش

>> بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

>> به همراه نرم افزار Etabs

>> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش

 

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

فصل 1 : سیستم های سازه ای

  • انواع سیستم های باربر ثقلی 
  • انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی 
  • محدودیت های انتخاب سیستم سازه ای 
  • فرضیات طراحی 

 

فصل 2 : بارگذاری

  • بار مرده کف ها
  • بار مرده دیوارهای ضخیم 
  • بارگذاری پله 
  • بار زنده 
  • بار زنده تیغه 
  • بار زلزله
  • بار باد
  • بار برف
  • بار آسانسور

 

فصل 3 : ایجاد هندسه مدل

  • ایجاد مدل جدید
  • اصلاح خطوط شبکه 
  • ذخیره سازی مدل 
  • باز کردن مدل های موجود 
  • دریافت فرمت هایی غیر از فرمت اصلی نرم افزار 
  • ترسیم المان های نقطه ای 
  • ترسیم المان های خطی 
  • ترسیم المان های سطحی 
  • روش انتقال المان ها در مدل 
  • دستورات Trim  و Extend

 

فصل 4 : تعریف مشخصات سازه ای

  • تعریف مشخصات مصالح
  • تعریف مقطع المان های خطی (فولادی)
  • تعریف مقطع سقف های نوع دال
  • تعریف مقطع سقف های دارای تیرچه
  • تعریف مقطع دیوارهای سازه ای
  • تعریف مقطع آرماتور
  • تعریف مقطع دیافراگم
  • تعریف گروه
  • تعریف طیف طرح زلزله
  • تعریف نحوه محاسبه جرم و وزن موثر لرزه ای
  • تعریف تنظیمات اثر P-Δ
  • تعریف حالت بار آنالیز مودال
  • تعریف الگوی بارها
  • الگوهای بار در روش LRFD
  • تعریف حالت بارها
  • نکات تئوری ترکیبات بار طراحی
  • نحوه تعریف ترکیب بارها

 

فصل 5 : اختصاص مشخصات سازه ای

  • نحوه انتخاب المان ها
  • نحوه اختصاص تکیه گاه در سازه
  • اختصاص مقطع به المان های خطی
  • اصلاح مشخصات المان های خطی
  • اختصاص نحوه اتصال اجزا در سازه
  • اختصاص آفست انتهایی المان های خطی و صلبیت آنها
  • اختصاص برون محوری در اتصال المان های خطی
  • نحوه چرخش محور محلی المان های خطی و چرخش مقطع آنها
  • اختصاص تعداد مقاطع خروجی
  • اختصاص مقطع به المان های سطحی
  • اختصاص صلبیت به دیافراگم
  • تغییر جهت محورهای محلی در المان های سطحی
  • اختصاص بار نقطه ای به المان نقطه ای
  • اختصاص جابجایی نقطه ای به المان های نقطه ای
  • اختصاص بار نقطه ای به المان خطی
  • اختصاص بار خطی به المان های خطی
  • اعمال بار خطی به المان های خطی
  • اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی

 

فصل 6 : آنالیز

  • کنترل اخطارهای ترسیمی در مدل
  • تنظیمات آنالیز
  • انجام فرآیند آنالیز
  • نحوه نمایش گزارش آنالیز

 

فصل 7 : تنظیمات طراحی

  • نکات تئوری تنظیمات طراحی به روش ASD
  • نکات تئوری تنظیمات طراحی به روش LRFD
  • انجام تنظیمات طراحی در مدل به روش ASD
  • انجام تنظیمات طراحی در مدل به روش LRFD

 

فصل 8 : طراحی اولیه

  • دلایل جواب ندادن نسبت تنش ها در روش ASD و روش حل آنها
  • دلایل جواب ندادن نسبت تنش ها در روش LRFD و روش حل آنها
  • تیپ بندی

 

فصل 9 : کنترل ها

  • کنترل اخطارها و خطاها
  • کنترل اتفاقی نمودار لنگرو برش
  • نکات تئوری اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی
  • اجرای اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی
  • نکات تئوری اصلاح برش پایه طیفی بر مبنای مقایسه با برش پایه استاتیکی
  • اجرای اصلاح برش پایه طیفی بر مبنای مقایسه با برش پایه استاتیکی
  • نکات تئوری مربوط به کنترل دریفت
  • اجرای کنترل دریفت
  • نکات تئوری کنترل محوری ستونها
  • اجرای کنترل محوری ستونها به روش ASD
  • اجرای کنترل محوری ستونها به روش LRFD
  • کنترل تنظیمات طراحی به روش ASD
  • کنترل تنظیمات طراحی به روش LRFD
  • نکات تئوری کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی
  • اجرای کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی
  • نکات تئوری کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
  • اجرای کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
  • نکات تئوری کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
  • اجرای کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
  • کنترل ضوابط طرح لرزه ای در روش LRFD
  • کنترل کفایت تعداد مود ها در آنالیز طیفی

 

فصل 10 : خروجی ها     

  • خروجی گرافیکی تغییر مکان ها
  • خروجی گرافیکی دیاگرام های نیرو یا لنگر
  • خروجی های متنی ، زیربخش ورودی های مدل
  • خروجی های متنی ، زیربخش ورودی ها و تنظیمات آنالیز
  • خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی المان های قاب
  • خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی تغییر مکانها و دریفت ها
  • خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی عکس العمل های تکیه گاهی و برش های پایه
  • خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی مربوط به حالت بار مودال
  • خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی سازه ای
  • خروجی های طراحی ،  زیربخش دریافت نسبت تنش P-M
  • خروجی های طراحی ،  زیربخش دریافت نسبت تنش برشی

 

فصل 11 : مثال کاربردی     

  • ایجاد خطوط شبکه و طبقات در مدل جدید
  • ترسیم المان های خطی
  • ترسیم المان های سطحی
  • تعریف مصالح
  • تعریف مقاطع المان های خطی
  • تعریف مقاطع المان های سطحی
  • تعریف دیافراگم صلب
  • تعریف طیف طرح زلزله
  • تنظیمات مربوط به حالت بار مودال
  • تعریف الگوهای بار استاتیکی
  • تنظیم اثر P-Δ
  • تعریف منابع جرم
  • تعریف حالات بار استاتیکی و طیفی
  • تعریف ترکیب بارها
  • اختصاص نوع تکیه گاه به پای ستون ها
  • اختصاص مقطع به المان های خطی
  • اختصاص نحوه اتصال به المان های خطی
  • اختصاص آفست انتهایی المان های خطی
  • اختصاص مقطع به المان های سطحی
  • اختصاص صلبیت به دیافراگم
  • تعریف و اختصاص جهت تیرچه ها در پروژه
  • اختصاص بارهای سطحی به المان های سطحی
  • اختصاص بارهای خطی به المان های خطی
  • آنالیز مدل و تنظیمات مربوط به آن
  • تنظیمات طراحی و شروع فرآیند طراحی
  • انجام فرآیند طراحی اولیه
  • کنترل اخطارها و خطاها
  • کنترل اتفاقی نمودار لنگر و برش
  • اصلاح برش پایه استاتیکیبر مبنای پریود تحلیلی
  • کنترل دریفت
  • کنترل محوری ستونها به روش ASD
  • کنترل محوری ستونها به روش LRFD
  • کنترل تنظیمات طراحی در روش ASD
  • کنترل تنظیمات طراحی در روش LRFD
  • کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی برای ترکیب بارهای اندرکنشی
  • کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
  • کنترل بادبند در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
  • کنترل ضوابط طرح لرزه ای در روش LRFD
  • کنترل کفایت یا عدم کفایت تعداد مودها در آنالیزهای مودال و طیفی
مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
شماره مجوز 8-02147-054011
تاریخ ورود 1395/07/24
*
*
*
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display