جستجو

با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

>> کارشناس ارشد معماری"مهندس سام آذرعسگری" با بیش از 14 سال سابقه تدریس >> بیش از 27 ساعت آموزش >> تدریس مفهومی و گام به گام >> بدون محدودیت در دفعات اجرا >> به همراه نرم افزار AUTOCAD2019 >> به همراه فایل های تمرینی
شناسه محصول: 939
78,000 تومان
decrease increase
اشتراک گذاری در:
banner

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:DVD 1


فصل اول : مقدمه ای بر Autocad
پیشگفتار

مقدمه
شناخت محیط Autocad
تعریف واحد و مقیاس ترسیم
شخصی سازی محیط Autocad (بخش اول)
شخصی سازی محیط Autocad (بخش دوم)
Open/Save


فصل دوم : شروع به ترسیم
Point (نقطه)

Line (پاره خط)
مختصات حقیقی و نسبی
مختصات قطبی
مختصات حقیقی و نسبی در دستور From
مختصات قطبی در دستور From
Construction Line (دستور خط)
زیر دستورهای Construction Line
Ray (نیم خط)


فصل سوم : Object Snap
مقدمه

EndPoint - MidPoint – Center
Geometrical Center
Node - Quadrant – Intersection
Extension - Perpendicular – Tangent
Insertion – Nearest
Apparent Intersection – Parallel
Temporary Track
Mid Between 2 Points
Ortho Mode - Polar Tracking
Grid Points - Grid Snap


فصل چهارم : ترسیم دایره
ترسیم دایره با شعاع و قطر

ترسیم دایره با روش دو نقطه ای و سه نقطه ای
ترسیم دایره با روش دو مماس و سه مماس


فصل پنجم : Polygon (چند ضلعی ها)
محیط در دایره - محاط بر دایره

لبه ها


فصل ششم : کمان
انواع کمان

3Points
Start - Center - End (بخش اول)
Start - Center - End (بخش دوم)
Angle - Length (زاویه کمان)
Start - End - Angle (زاویه متمم)
Start - End - Direction/Radius
Center - Start - End/Angle/Radius
Continue


فصل هفتم : Ellipse (بیضی)
انواع بیضی و کمان بیضی

Ax - End (قطر - شعاع)
Center (شعاع - شعاع)
کمان بیضی


فصل هشتم : Rectangle (چهارضلعی)
مقدمه

Dimension
Area
Rotation
Fillet
Chamfer
Elevation – Thickness
Width


فصل نهم : تقسیم بندی
Divide

Measure


فصل دهم : Modifiers (ویرایشگرها)
مقدمه

Erase
Move - Pointer Input
Copy - Copy Array
Rotate
Mirror
Trim (بخش اول)
Trim (بخش دوم)
Extend
Lengthen
Fillet (بخش اول)
Fillet (بخش دوم)
Chamfer
Stretch
Scale
Join
Boundary
Explode
Offset
Break
Break At Point
Align


فصل یازدهم : Array
مقدمه

Rectangular Array
Polar Array
Path Array


فصل دوازدهم : هاشور
مقدمه

Pattern
Pattern Option
Gradient


فصل سیزدهم : تمرین
مقدمه

تمرین 1
تمرین 2
تمرین 3
تمرین 4
تمرین 5

 

DVD 2

 

فصل اول : بزرگنمایی (Zoom)

پیشگفتار
Real time – Pan
Zoom All - Zoom Extents
Zoom Center - Zoom Scale
Zoom Window - Zoom Dynamic
Zoom Object - Zoom Previous


فصل دوم : Polyline
مقدمه

Width - Half Width
Length
Arc – Line


فصل سوم : Polyline Edit
Close

Join
Width
Edit Vertex – Break
Edit Vertex - Insert/Move
Edit Vertex - Regen/Straighten
Edit Vertex – Width


فصل چهارم : Splines
مقدمه

Fit Spline – Knots
Fit Spline - Object
Fit Spline - Tangency/Tolerance
CV Spline – Degree


فصل پنجم : Array Edit
Associative

Edit Source
Replace Item
Reset


فصل ششم : Edit Hatch
Match Properties

Set Origin
Draw Order


فصل هفتم : لایه بندی (Layers)
مقدمه

لایه صفر
ایجاد یک لایه جدید/نام گذاری لایه ها
مفهوم رنگ در لایه بندی
On/Off – Freeze
Lock
Line Type (بخش اول)
Line Type (بخش دوم)
Match Properties
Line Weight
Transparency - New VP Freeze
Plot


فصل هشتم : Text
مقدمه

Single Line Text - Multi Line Text
Text Style
Single Line Text
Multi Line Text
(Multi Line Text Edit (Style/Format
Paragraph
Insert
Spell - Find & Replace
تعریف فونت فارسی در اتوکد
فرمان Kateb و فارسی نگاری در اتوکد


فصل نهم : اندازه گذاری
مقدمه

Linear - Aligned – Angular
Radius - Diameter - Arc Length
Jogged Dim – Ordinate
Continue
Baseline
Quick Dimension (بخش اول)
Quick Dimension (بخش دوم)
Quick Dimension (بخش سوم)
Dimension (بخش اول)
Dimension (بخش دوم)
Dimension (بخش سوم)
Centerline
کاربرد Text – Mtext در اندازه گذاری
Hor - Ver - Ang – Ro
Arc Length partial/Leader - Angle Quadrant
Dimension Style Manager
(Lines (dim Lines - Extension Lines
Symbols and Arrows
Text
Fit
Primary Unit
Alternate Unit – Tolerance


فصل دهم : Leader
مقدمه

Leader Segment - Leader Structure
Leader Content
Landing/Arrow first
Add - Remove – Align


فصل یازدهم : Block
مقدمه

Create – Insert
Block Unit
Write Block
Block Editor


فصل دوازدهم : Group
مقدمه

Group
Group Manager


فصل سیزدهم : Utility
Measure

Area
Add – Subtract
Quick Select
Point Style - ID Point


فصل چهاردهم : Clipboard
Copy - Cut

Paste


فصل پانزدهم : Import/Export
Import/Export

Plot – Print


فصل شانزدهم : تمرین
بخش اول

بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم

 

 

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:DVD 1


فصل اول : مقدمه ای بر Autocad
پیشگفتار

مقدمه
شناخت محیط Autocad
تعریف واحد و مقیاس ترسیم
شخصی سازی محیط Autocad (بخش اول)
شخصی سازی محیط Autocad (بخش دوم)
Open/Save


فصل دوم : شروع به ترسیم
Point (نقطه)

Line (پاره خط)
مختصات حقیقی و نسبی
مختصات قطبی
مختصات حقیقی و نسبی در دستور From
مختصات قطبی در دستور From
Construction Line (دستور خط)
زیر دستورهای Construction Line
Ray (نیم خط)


فصل سوم : Object Snap
مقدمه

EndPoint - MidPoint – Center
Geometrical Center
Node - Quadrant – Intersection
Extension - Perpendicular – Tangent
Insertion – Nearest
Apparent Intersection – Parallel
Temporary Track
Mid Between 2 Points
Ortho Mode - Polar Tracking
Grid Points - Grid Snap


فصل چهارم : ترسیم دایره
ترسیم دایره با شعاع و قطر

ترسیم دایره با روش دو نقطه ای و سه نقطه ای
ترسیم دایره با روش دو مماس و سه مماس


فصل پنجم : Polygon (چند ضلعی ها)
محیط در دایره - محاط بر دایره

لبه ها


فصل ششم : کمان
انواع کمان

3Points
Start - Center - End (بخش اول)
Start - Center - End (بخش دوم)
Angle - Length (زاویه کمان)
Start - End - Angle (زاویه متمم)
Start - End - Direction/Radius
Center - Start - End/Angle/Radius
Continue


فصل هفتم : Ellipse (بیضی)
انواع بیضی و کمان بیضی

Ax - End (قطر - شعاع)
Center (شعاع - شعاع)
کمان بیضی


فصل هشتم : Rectangle (چهارضلعی)
مقدمه

Dimension
Area
Rotation
Fillet
Chamfer
Elevation – Thickness
Width


فصل نهم : تقسیم بندی
Divide

Measure


فصل دهم : Modifiers (ویرایشگرها)
مقدمه

Erase
Move - Pointer Input
Copy - Copy Array
Rotate
Mirror
Trim (بخش اول)
Trim (بخش دوم)
Extend
Lengthen
Fillet (بخش اول)
Fillet (بخش دوم)
Chamfer
Stretch
Scale
Join
Boundary
Explode
Offset
Break
Break At Point
Align


فصل یازدهم : Array
مقدمه

Rectangular Array
Polar Array
Path Array


فصل دوازدهم : هاشور
مقدمه

Pattern
Pattern Option
Gradient


فصل سیزدهم : تمرین
مقدمه

تمرین 1
تمرین 2
تمرین 3
تمرین 4
تمرین 5

 

DVD 2

 

فصل اول : بزرگنمایی (Zoom)

پیشگفتار
Real time – Pan
Zoom All - Zoom Extents
Zoom Center - Zoom Scale
Zoom Window - Zoom Dynamic
Zoom Object - Zoom Previous


فصل دوم : Polyline
مقدمه

Width - Half Width
Length
Arc – Line


فصل سوم : Polyline Edit
Close

Join
Width
Edit Vertex – Break
Edit Vertex - Insert/Move
Edit Vertex - Regen/Straighten
Edit Vertex – Width


فصل چهارم : Splines
مقدمه

Fit Spline – Knots
Fit Spline - Object
Fit Spline - Tangency/Tolerance
CV Spline – Degree


فصل پنجم : Array Edit
Associative

Edit Source
Replace Item
Reset


فصل ششم : Edit Hatch
Match Properties

Set Origin
Draw Order


فصل هفتم : لایه بندی (Layers)
مقدمه

لایه صفر
ایجاد یک لایه جدید/نام گذاری لایه ها
مفهوم رنگ در لایه بندی
On/Off – Freeze
Lock
Line Type (بخش اول)
Line Type (بخش دوم)
Match Properties
Line Weight
Transparency - New VP Freeze
Plot


فصل هشتم : Text
مقدمه

Single Line Text - Multi Line Text
Text Style
Single Line Text
Multi Line Text
(Multi Line Text Edit (Style/Format
Paragraph
Insert
Spell - Find & Replace
تعریف فونت فارسی در اتوکد
فرمان Kateb و فارسی نگاری در اتوکد


فصل نهم : اندازه گذاری
مقدمه

Linear - Aligned – Angular
Radius - Diameter - Arc Length
Jogged Dim – Ordinate
Continue
Baseline
Quick Dimension (بخش اول)
Quick Dimension (بخش دوم)
Quick Dimension (بخش سوم)
Dimension (بخش اول)
Dimension (بخش دوم)
Dimension (بخش سوم)
Centerline
کاربرد Text – Mtext در اندازه گذاری
Hor - Ver - Ang – Ro
Arc Length partial/Leader - Angle Quadrant
Dimension Style Manager
(Lines (dim Lines - Extension Lines
Symbols and Arrows
Text
Fit
Primary Unit
Alternate Unit – Tolerance


فصل دهم : Leader
مقدمه

Leader Segment - Leader Structure
Leader Content
Landing/Arrow first
Add - Remove – Align


فصل یازدهم : Block
مقدمه

Create – Insert
Block Unit
Write Block
Block Editor


فصل دوازدهم : Group
مقدمه

Group
Group Manager


فصل سیزدهم : Utility
Measure

Area
Add – Subtract
Quick Select
Point Style - ID Point


فصل چهاردهم : Clipboard
Copy - Cut

Paste


فصل پانزدهم : Import/Export
Import/Export

Plot – Print


فصل شانزدهم : تمرین
بخش اول

بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم

 

 

مشخصات محصولات
تعداد DVD 2
شماره مجوز 8-02147-064857
تاریخ ورود 1398/03/05
*
*
*
مشخصات محصولات
تعداد DVD 2
شماره مجوز 8-02147-064857
تاریخ ورود 1398/03/05
مشتریانی که این کالا را خریدند، کالاهای زیر را نیز می خرند

Sketch and Rando Tools

>> مجموعه ای از برنامه های اسکیس و رندو >> تبدیل تصاویر واقعی به نقاشی و آبرنگ >> به همراه راهنمای کامل و فعال سازی برنامه ها >> شرح کاربرد و ویژگی های برنامه ها به زبان فارسی >> + Sketchup 2016 >> + CorelDraw Graphics Suite X8
14,000 تومان

آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه دوم) | (Sketchup 2017 (Part2

>> بیش از 9 ساعت آموزش >> تدریس مفهومی و گام به گام >> به همراه کالکشن Sketchup ,V-Ray,Material >> بدون محدودیت در دفعات اجرا
35,000 تومان

آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه اول) | (Sketchup 2017 (Part1

>> بیش از 8 ساعت آموزش >> تدریس مفهومی و گام به گام >> به همراه کالکشن Sketchup ,V-Ray,Material >> بدون محدودیت در دفعات اجرا
35,000 تومان

آموزش جامع متره و برآورد

>> بیش از 31 ساعت آموزش >> تدریس مفهومی و گام به گام >> به همراه فایل های تمرینی >> بدون محدودیت در دفعات اجرا
از 68,000 تومان
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display